Starý otec - poctivé slovenské potraviny

SK CZ

Vyvážime Vás mäsom! Štatút súťaže

28. 2. 2019

Štatút súťaže Vyvážime Vás mäsom!

Štatút súťaže

Sms súťaž

 1. Účel súťaže, organizátor súťaže, účastníci

1.1 Názov súťaže je „Vyvážime Vás mäsom!“. Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora predaja vyhlasovateľa súťaže STARÝ OTEC, a.s . so sídlom Závodná 78, Bratislava, IČO: 36769371, IČ DPH: SK2 2022385200 (ďalej aj ako „organizátor súťaže“).

1.2 Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území mesta Bratislava.

1.3 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky staršia ako 15 rokov.

 1. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž s názvom „Vyvážime Vás mäsom! bude prebiehať v termíne od 1.3.2019 do 10.4.2019.

 1. Pravidlá súťaže

3.1 Do súťaže sa možno zapojiť nákupom online a v predajniach Starý Otec v minimálnej hodnote 10€, po uskutočnení nákupu obdrží zákazník kartičku so stieracím jedinečným kódom. Tento kód pošle na číslo 7007 v tvare: maso (medzera) kód. Cena spätnej sms je 0,2€ s DPH.

3.2 Podmienkou v súťaži je nákup v predajniach Starý Otec a odposlanie platnej sms. Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.

3.3 Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže neobmedzene krát – ale jeden jedinečný kód má platnosť len jeden krát.

3.4 Organizátor si vyhradzuje právo v rámci podpory súťaže na vlastných sociálnych sieťach vymazať fotografie a komentáre, ktoré:

 1. a) ktoré sú hanlivé,
 2. b) ktorý by svojim obsahom môžu urážať, alebo zavádzať,
 3. c) ktorý sa prieči základným princípom morálky a pravidlám etiky,
 4. d) ktorý obsahuje otvorenú alebo skrytú reklamu produktov, s výnimkou produktov Starý Otec,
 5. e) ktoré by mohli poškodiť dobré meno organizátora.
 6. Výhercovia a výhry

Týždenné zlosovanie: Každý týždeň bude zlosovanie z aktuálnych sms (z tých ktoré boli poslané v daný týždeň) jeden výherca, ktorý obdrží darčekový balíček s produktami Starý Otec. Výherca bude uverejnený na našej sociálnej sieti a na predajniach Starý Otec. Každý výherca bude osobne kontaktovaný na prevzatie výhry. Výhra mu bude odovzdaná osobne na území Bratislavy. Nie je možné si nárokovať na iné plnenie výhry.

Hlavná výhra: Zo všetkých platných sms bude vyžrebovaný jeden hlavný výherca. Po osobnom kontaktovaní mu bude jednorázovo odovzdaná výhra mäsa a mäsových výrobkov Starý Otec vo výške jeho váhy.

 1. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a boli určení za víťazov, stávajú sa platnými výhercami cien uvedených v bode 4.

Mená víťazných súťažiacich budú zverejnené najneskôr do 3 pracovných dní po žrebovaní súťaže na Facebook fanpage stránke Starý Otec. Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania prostredníctvom osobného telefonátu.

 1. Odovzdanie výhier

Výhercom budú výhry doručené osobne, jednorázovo a výlučne na území mesta Bratislava. Výber produktov do výhier je výlučne na rozhodnutí zadávateľa súťaže.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov neležiacich na strane usporiadateľa, kedy výherca nesplní podmienky, prepadajú v prospech usporiadateľa. Výherca, ktorý sa do 7 kalendárnych dní od oznámenia o získaní výhry neprihlási, resp. nedodá adresu doručenia výhry, stráca nárok na výhru a tá prepadá v prospech usporiadateľa. Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

Výhry prijaté na základe tejto súťaže podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. §-u 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. §-u 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov. Daň z výhry bude s poukazom na ust. §-u 43 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. vyberaná zrážkou.

 1. Účasť v súťaži, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s pravidlami súťaže

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov a bezplatným použitím nahratých fotografií akýmkoľvek spôsobom počas trvania súťaže, ako aj po jej ukončení na čas nevyhnutne potrebný, výlučne však pre marketingové a reklamné aktivity organizátora  - Starý Otec, a.s.

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Súťažiteľ odsúhlasením fotografií z preberania výhry  týmto vedome vyjadruje a dáva organizátorovi svoj súhlas so spracovaním a zverejňovaním prejavov osobnej povahy v zmysle ust. §-u 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a so spracovaním a zverejňovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu v SR v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien, pre marketingové a reklamné účely organizátora a v rámci publikovania informácií z tejto súťaže v oznamovacích prostriedkoch, a to na dobu počas trvania súťaže, ako aj po jej uplynutí bez nároku na finančnú náhradu súťažiteľa. Tento súhlas môže súťažiteľ kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže.

 1. Osobitné ustanovenia

8.1 Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

8.2. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania; organizátor je oprávnený tiež spotrebiteľskú súťaž v odôvodnených prípadoch predčasne ukončiť. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania alebo jej predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t. j. na internetovej stránke organizátora www.staryotec.sk, alebo na sociálnej sieti Facebook.

 1. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

 

 

V Bratislave dňa 20.2.2019


Filozofia
Starého
Otca

Starý Otec je sieť predajní s potravinami, ktorá si dala za cieľ ponúknuť svojim zákazníkom výlučne slovenské potraviny a to potraviny na Slovensku skutočne vyrábané, nie iba zabalené.

Slovensko produkuje množstvo skvelých produktov, na ktoré môžeme byť skutočne hrdí. Nechceme, aby zostávali neprávom v úzadí len preto, lebo nemajú takú marketingovú podporu, ako svetové značky.